Till framsidan
8.7.2010

Företagsanvändare FAQ

1 Innehållsförteckning

2 Allmänt

2.1 1.1 Var hittar jag hjälpartiklarna?

Hjälpartiklarna finns på framsidan under punkt Broschyrer -> Mera detaljerade anvisningar för före-tagsanvändarna

Palkka.fi esitteet

Efter inloggningen finns anvisningarna också i den övre balken under länken ANVISNINGAR

Yrityskäyttäjä ohjeet

Läs också fältanvisningarna som visas i sidans högerkant när fältet har aktiverats.

Anvisningar om arbetspensionsförsäkringarna finns på arbetspensionsbolagens webbplatser. Län-kar till arbetspensionsbolagen finns på adressen:https://www.palkka.fi I ärenden som gäller olycksfallsförsäkringar, kontakta ditt eget skadeförsäkringsbolag. Närmare anvisningar finns på adressen wwwskatt.fi/skatteinfo. Mera information får du också från Skatteförvaltningens servicenummer för arbetsgivare 020 697 013.

2.2 Kan man anlita tjänsten även om man har mera än 5 anställda?

Ja, antalet anställda har inte begränsats.

2.3 Adresserna på löneintyget visas inte fönsterkuvertet

De är avsedda för Postens Fixvärdekuvert C5.

3 Gästerna

3.1 Exempelföretagen

Under "Gäst" finns det färdiga exempelföretag som du kan använda för att testa tjänsten. Uppgifter som du anger som gäst sparas inte i programmet utan försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

3.2 Från gäst till registrerad användare Går det att spara uppgifterna?

Uppgifter som anges som gäst sparas inte. Om du vill registrera dig som användare under samma session, spara uppgifterna på nytt. (då behöver du också autentisera dig, läs punkt 3)

3.3 Om lönerna beräknades som gäst, skapas skattemyndighetens eller arbetspensionsbolagens betalningar inte

Gästfunktionen är avsedd för dem som vill testa hur tjänsten fungerar och öva användningen. Be-talningarna skapas endast för registrerade användare (då behöver du också autentisera dig, läs punkt 3).

4 Autentisering

4.1 Autentiseringssätten

Företagen kan logga in med Katso-kod eller företagets nätbankkoder.

4.2 Katso-kod och hur den används?

Katso-koden är avsedd för företag och samfund med FO-nummer. Katso-tjänsten används för au-tentiseringen i de servicetjänster som skatteförvaltningen erbjuder företagen.

Närmare information om Katso finns på adressen www.skatt.fi/katso eller i rådgivningsnumret 020 697 041. Du kan hämta Katso-koden på adressen yritys.tunnistus.fi.

4.3 Hur autentiserar jag mig?

Skaffa dig en Katso-kod. Närmare information om Katso finns på adressen www.vero.fi/katso eller i rådgivningsnumret 020 697 041. Du kan hämta Katso-koden på adressen yritys.tunnistus.fi.

4.4 Mina uppgifter finns i tjänsten fast meningen är att beräkna företagets löner

Om du sköter ditt företags lönebetalning, logga in i Palkka.fi med Katso-kod. Använd dina personliga bankkoder när du loggar in som en hushållsarbetsgivare.

4.5 Auktorisering. Kan jag auktorisera någon annan att agera för mig i tjänsten?

Om du har en Katso-kod kan du auktorisera t.ex. en bokföringsbyrå att agera för dig. Aktivera Palk-ka.fi-behörigheten och auktoriseringen för Katso under avsnittet kodhantering på webbplatsen yritys.tunnistus.fi Auktoriseringen kan beviljas en viss Katso-kod eller underkod. Utgångspunkten är att auktoriseringen gäller alltid tills vidare. Den som beviljar auktoriseringen kan dock fritt bestämma hur länge auktoriseringen gäller. Mera information från servicenumret 020 697 041.

5 Tekniska krav

5.1 Vilka webbläsare kan man använda?

I Microsoft Windows-miljön fungerar Palkka.fi optimalt med följande webbläsare

5.2 Det går inte att öppna PDF-filer

Kontrollera först om du har Adobes Acrobat eller Reader som behövs för läsningen av filer i pdf-format. Hämta gratisprogrammet på Adobes webbplats http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html .

5.3 Poppupfönstren visas inte. Hur kan jag aktivera dem?

Poppuppspärren i webbläsarinställningarna kan vara aktiv. Du kan ändra inställningarna i webbläsa-rens verktyg-menyn så att poppuppfönstren av Palkka.fi accepteras.

Ponnahdusikkuna

Hjälpartiklarna öppnas i poppuppfönstren och därför är det viktigt att de kan öppnas.

6 Betalning

6.1 Vilka betalningar skapar tjänsten och hur betalas de?

Palkka.fi skapar de följande betalningarna:

Kom överens med ditt skadeförsäkringsbolag om olycksfallsförsäkringspremien. Tjänsten beräknar inte olycksfallförsäkringsavgifterna.

Det är bra att veta följande om betalningarna:

Förmedling av betalningarna till nätbanken

Man kan använda s.k. streckkoder i Palkka.fi. Under Bankförbindelser finns nätbankslänkarna. Kopiera streckkoden från tjänsten och klistra den in i streckkodsfältet på din egen nätbank.

Andra betalningssätt är överföringar av bt- och åkb-material. Om dessa betalningssätt kan du kom-ma överens med din bank. Läs mera under: Betalning https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okMaksaminenYleista.htm

6.2 Löneutbetalningsdag

I löneberäkningen kan du spara nästa vardag eller en dag i framtiden som löneutbetalningsdag. Lö-nen ska vara på den anställdes konto den dag då som avtalats som löneutbetalningsdag. Om avlö-ningsdagen är en lördag eller en söndag ska lönen vara på den anställdes konto på fredag. Lönebe-talningsuppgifterna ska anges i tjänsten senast dagen före löneutbetalningen för att man hinner förmedla pengarna på den anställdes konto på den överenskomna betalningsdagen.

Dagarna anges i följande form: dd.mm.åååå, ddmmåååå, ddmmåå samt dd.mm.åå

6.3 Får man e-postpåminnelser?

Egenskapen planeras.

7 Löneberäkning

7.1 Fel i löneberäkningen, hur korrigerar jag?

Du kan korrigera löneberäkningen efter att beräkningen har bekräftats. Löneutbetalningen kan korri-geras som korrigering av löneperioden om lönen och bikostnaderna inte har betalats eller för en ny löneperiod om lönen redan har betalts, men anmälningarna ännu inte har skickats. Läs närmare in-struktioner på https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okPalkankorjaus.htm

7.2 Kan löneuppgifterna tas bort från tjänsten?

Löneberäkningsuppgifterna kan korrigeras men inte tas bort. Från löneberäkningen skapas lönebok-föringsmaterialet samt anmälningarna

7.3 Kan jag betala endast resekostnadsersättningar till volontärerna som inte är i anställnings-förhållande?

Endast resekostnadsersättningar kan betalas av endast allmännyttigt samfund. Välj resekostnadser-sättning som avlöningsform. Spara ersättningarna i löneberäkningen och beräkna.

7.4 Kontoplan och överföring av lönematerialet till bokföringen med hjälp av CSV-fil

I tjänsten används en kontonumrering enligt Ekonomiadministrationsförbundets baskontoplan.

Nu är det möjligt att få bokföringsverifikatet också i filformat. Välj Ny utskrift i fönstret Löneberäk-ningens utskrifter. Som utskriftstyp kan du välja antingen en fil Bokföringsverifikat (CSV) eller om du vill ha också en pappersutskrift, välj Bokföringsverifikat (CSV och utskrift).

kirjanpidon tosite

Spara CSV-filen på din dator. Filformatet CSV gör det möjligt att överföra data till de elektroniska bokföringsprogrammen.

kirjanpidon csv

I denna scv-fil kan du själv redigera kontonummer.

7.5 Finns det färdiga betalningsformel för semesterlöner?

Tjänsten är inte bunden till kollektivavtal. De olika beräkningsreglerna i kollektivavtalen har inte be-aktats här. Arbetsgivaren ska själv beakta de eventuella kollektivavtalsreglerna i löneberäkningen.

7.6 Ibruktagning av tjänsten mitt i året

Tjänsten kan tas i bruk mitt i året.

Årsanmälningarna skapas korrekt i tjänsten om du sparar de eventuella lönerna från början av året som s.k. ingångssaldo med löneberäkningsknappen. Om du har betalat löner i början av året och inte anger ingångssaldon, måste du lämna in separata årsanmälningar för de tidigare lönerna. Läs mera: https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okPalkanlaskenta.htm

7.7 Löneförskott

Företagsanvändaren sparar löneförskottet med sin egen lönetyp > Löneberäkning > Avdrag > Löne-förskott. Lönen beräknas för hela lönesumman. Tjänsten drar av löneförskottet från lönen. https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okPalkkaennakko.htm

7.8 Tilläggsuppgifter på löneuträkningen

Du kan skriva 160 tecken av fritt formulerad text på löneuträkningen. Texten skrivs ut i punkt Tilläggsuppgifter i slutet av löneuträkningen.

7.9 Tjänsten låter inte spara längre perioder som löneperiod?

Enligt arbetsavtalslagen är anställningsförhållandets löneperioder i löneberäkningen högst en månad långa. En löneperiod vara högst 3 månader.

7.10 Hur sköter man fackföreningsavgifterna?

Om din anställde ger dig en fullmakt att innehålla fackföreningsavgifter från lönen i samband med löneberäkningen, spara fackföreningens uppgifter samt uppgifter om uttaget av avgiften under den anställdes uppgifter. Tjänsten beräknar avgiften enligt de angivna uppgifterna. Betalningen visas i betalningsfönstret.

Palkka.fi skickar inte ett meddelande om uttagna fackföreningsavgifter automatiskt till fackförening-arna. Skriv ut meddelandet och posta den till den adress som framgår av fullmakten.

7.11 Förskottsinnehållningsprocent från den anställdes lön är 60

6.12 Be den anställde att visa sitt skattekort och förvara det så länge som anställningsförhållandet pågår och du utbetalar lön till den anställde. Om den anställde inte alls visar sitt skattekort, verkställs förskottsinnehållningen enligt 60 %.

7.12 Det blir ingen förskottsinnehållning, varför?

Tjänsten beräknar förskottsinnehållningen kumulativt. Om den anställde har ett kumulativt skattekort (inkomstgränsen är A), avviker beräkningsreglerna avsevärt från andra slags skattekort. I den kumulativa beräkningen beaktas före löneperiodens lön även de tidigare beräknade lönerna samt förskottsinnehållningarna på dem.

I kumulativ beräkning kan det hända att förskottsinnehållning blir positiv. Förskottsinnehållningen är då 0, den behöver inte återbäras.

Om löneperioderna varierar och lönebetalningstiderna inte har bestämts på förhand, dvs. om lönerna inte be-talas enligt regelbundna löneperioder, kan den anställde välja alternativet B.

Om man väljer alternativet B, uppföljs inkomstgränsen på årsnivån. Förskottsinnehållningen verkställs enligt grundprocenten på alla de löner vilkas belopp inte överskrider den årliga inkomstgränsen för grundprocent. Om den årliga inkomstgränsen för grundprocenten överskrids, verkställer arbetsgivaren förskottsinnehållning-en på lönerna för årets slut enligt tilläggsprocenten.

7.13 Socialskyddsavgiftsprocent. Var kan jag kontrollera den?

Graderad socialskyddsavgift slopades i början av 2010. Socialskyddsavgiftsprocenten är alltså samma för alla arbetsgivare. Procent som använts i beräkningen > https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okParametritiedot.htm

Procent för 2011 på Skatt.fi > http://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Aktiebolag_och_andelslag/Foretag_som_arbetsgivare/Arbetsgivarens_och_arbetstagarens_pensio(15109)

7.14 Byggarbetarens resekostnadsersättningar

Enligt byggbranschens kollektivavtal är den anställde berättigad till en daglig ersättning för rese-kostnader om den anställdes bostad ligger över fem kilometers avstånd från arbetsplatsen. Den dagliga ersättningen är en fast ersättning och beror på arbetsresans längd. Be den anställde att ge en utredning av sin hemort när ni ingår ett arbetsavtal. Se närmare uppgifter om ersättningsbeloppet i branschens kollektivavtal. Alla allmänt bindande kollektivavtal finns på webbadressen http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/tyoehto

7.15 Byggarbetarens kostnadsersättningar för arbetsredskap

Kollektivavtalet för byggbranschen definierar ersättningarna för användningen av egna verktyg se-parat för vissa arbetstagargrupper inom byggbranschen (t.ex. timmermän, plattläggare osv.) Läs närmare i kollektivavtalet. Kollektivavtalen finns på webbadressen http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/tyoehto

7.16 Hur vet jag om jag måste innehålla utsökningsavgifter från lönen?

Du får ett brev från utsökningsverket om en av dina anställda har sådana fordringar som du behöver ta ut i samband med lönebetalningen. Det finns detaljerade anvisningar i brevet, följ dem. Om du får ett brev om en anställd som inte längre arbetar för dig, skicka omedelbart ett meddelande om detta till den adress som nämns i brevet. Fordringar som inte har tagits ut kan krävas även från sådana arbetsgivare som försummar att ta ut utsökningsavgifterna från den anställdes lön. Palkka.fi beräknar summan som skall utmätas när utsökningsuppgifterna har angetts under uppgifterna om den anställde.

7.17 Skriv ut lönekortet. Var hittar jag dem i tjänsten?

Lönekort är årets löneuträkningar/intyg sammanlagt. Det finns inte någon separat utskrift som heter lönekort. Löneuträkningen skapas efter löneberäkningen.

Yrittäjä palkkalaskelma

8 Frågor om pensionsförsäkringen

8.1 Varför överfördes mina löneuppgifter två gånger till pensionsförsäkringsbolaget?

Palkka.fi har s.k. automatisk anmälningsrörelse (markeras under arbetsgivarens basuppgifter). Då skickar tjänsten ut uppgifterna automatiskt till arbetspensionsbolaget och man behöver inte lämna in anmälningar t.ex. via pensionsbolagets egen webbtjänst. Använd endast en tjänst åt gången. Läs mera https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okIlmoituksetMaksut.htm

8.2 Automatisk anmälningsrörelse

I arbetsgivarens basuppgifter kan du välja ”Ja” för Automatisk anmälningsrörelse då tjänsten skapar och skickar de lagstadgade anmälningarna automatiskt till arbetspensionsbolagen och Skatteförvaltningen. Om du väljer "Nej", måste du skicka anmälningarna själv antingen via Palkka.fi eller någon annan tjänst

Olycksförsäkringsbolagens anmälningar skapas inte i tjänsten. Kom överens om förfarandet med ditt skadeförsäkringsbolag.

Om du har valt automatisk anmälningsrörelse, men vill av någon orsak sluta använda Palkka.fi, kom ihåg att ändra alternativet till Nej. Anmälningsrörelsen gäller anmälningarna och sättet att skicka ut dem. Mera detaljerade anvisningar: https://www.palkka.fi/palkkac/yse/okIlmoituksetMaksut.htm

8.3 Pensionsförsäkringsnumret duger inte?

Om du är Tapiolas eller Eteras kund, anteckna ditt ArPL-försäkringsnummer enligt de nedanstående exemplen. Försäkringsnumret av de andra pensionsanstalterna är av form XX-nnnnnnnt och numret används som sådant i Palkka.fi.

Etera
Försäkringsbrevets nummer680-90nnnnnnn-t (exempelvis 680-901234567-E)
Palkka.fi90-nnnnnnnt (exempelvis 90-1234567E)
Tapiola
Försäkringsbrevets nummernnn-54-nnnnnnnt
Palkka.fi54-nnnnnnnt tai 42-nnnnnnnt (exempelvis 54-1234567E eller 42-1234567E)
Lämna de tre första siffrorna bort från ditt försäkringsnummer.

8.4 Välj anmälningstekniken (månads-/årsteknik) för arbetspensionsförsäkringarna

ArPl-anmälningarna kan skickas månatligen eller årligen till pensionsbolagen.

Månadsanmälningstekniken baserar sig på att uppgifterna om anställningsförhållandet är så pass tidsenliga att förskottsbetalningarna överensstämmer ganska noggrant med den slutliga betalningen. Anmälningarna skickas ut månatligen och pensionsavgifterna betalas månatligen enligt de faktiska lönerna.

Årsanmälningstekniken baserar sig på att löneuppgifterna skickas till arbetspensionsbolagen före 31.1. Arbetsgivaren bestämmer de lönebeloppen för året enligt vilka förskottsbetalningar skapas.

Anmälningstekniken väljs för ett år åt gången och pensionsbolaget ska informeras om ändringen före utgången av november. Närmare information får du i ditt pensionsförsäkringsbolag.

8.5 Tillfällig eller avtalsarbetsgivare?

Du kan vara avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare i ditt arbetspensionsbolag. Kontrollera uppgifterna i försäkringsavtalet eller kontakta arbetspensionsbolaget.

9 Frågor om olycksfallsförsäkringen

9.1 Kan man teckna den anställdes olycksfallsförsäkring efteråt, fast man borde ha tecknat den innan han började arbeta?

Olycksfallsförsäkring kan inte tas retroaktivt. Kontakta ditt skadeförsäkringsbolag genast för att ta hand om ärendet.

9.2 Vilka bolag ger arbetslöshets- och grupplivförsäkringar för de anställda?

Skadeförsäkringsbolaget ger arbetslöshets- och grupplivförsäkringarna samtidigt som du ansöker om olycksfallsförsäkring för dina anställda.